Dioxine-brand bij ATF Drachten

In de dagen vóór de ramp in Enschede was er in de Nederlandse pers volop belangstelling voor de brandschade bij het bedrijf ATF te Drachten. Hoewel deze calamiteit qua omvang en uitwerking voor mens en milieu als 'risicovol' gekwalificeerd werd, viel deze (uiteraard) in het niet bij de ramp in Enschede. Voor een aantal medewerkers van SGS Search gold dit niet. Zij moesten alle zeilen bijzetten om ook bij deze calamiteit verdere nadelige gevolgen voor mens en milieu te voorkomen.

SGS Search Milieu B.V. werd gevraagd ondersteuning te bieden bij de uitslaande brand in een ATF-loods te Drachten. Al snel bleek het om de opslag van milieugevaarlijke stoffen te gaan en was de inzet van 'groot materieel' noodzakelijk. In totaal waren ten tijde van de brand in de loods zo'n 35 soorten gevaarlijke (afval)stoffen opgeslagen, waardoor de inzet van twee mobiele laboratoria en een Onafhankelijke Ademlucht Unit van SGS Search Laboratorium B.V. noodzakelijk was. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de lijst van gevaarlijke stoffen in de vorm van een voorraadlijst aan onze projectleiding ter beschikking gesteld. In overleg met alle betrokken instanties werd een monsternameprotocol opgesteld en een analysestrategie bepaald. Duidelijk was dat met name de combinatie van enkele opgeslagen gevaarlijke stoffen betrokken bij de brand zou kunnen leiden tot het vrijkomen van gevaarlijke dampen en gassen. 

Dioxine brand bij ATF Drachten

Met gebruikmaking van uitgebreide persoonlijke beschermingsmiddelen werd in de rookpluim de eventuele aanwezigheid van een groot aantal gevaarlijke componenten bepaald. Door het uitvoeren van spoedanalyses werd binnen een aantal uren al duidelijk dat de risico's met name werden bepaald door het vrijkomen van PCB's en dioxines.

Het crisisteam werd geadviseerd om een nader onderzoek uit te voeren, met name gericht op het bepalen van een besmet gebied, veroorzaakt door deze stoffen. In samenspraak met het crisisteam werd aansluitend door SGS Search Milieu B.V. aangevangen met het opstellen van een Plan van Aanpak om te komen tot een verantwoorde, beheerste én snelle sanering van de eventueel aanwezige depositie van dioxines en PCB's. Direct na het beschikbaar komen van de eerste analyseresultaten werd dit Plan van Aanpak ter beschikking gesteld aan gedupeerde partijen en gespecialiseerde reinigingsbedrijven. Met deze werkwijze is een snelle actie mogelijk gebleken en is verdere schade aan de betrokken bedrijven voorkomen.

Uit het evaluatierapport wordt duidelijk dat de calamiteit door de inzet en combinatie van deskundigheid op een goede wijze is afgehandeld. Door de adequate handelswijze van het team van deskundigen, waarvan ook SGS Search deel uitmaakte, zijn de gevolgen van onder meer de dioxines tijdig onderkend en is op verantwoorde wijze ingegrepen. Een verdere (milieu-)ramp voor de omgeving werd daardoor voorkomen.