Centraal Station Rotterdam

Ter plaatse van centraal station Rotterdam is een uitbreiding / herinrichting gerealiseerd. Er is onder andere een nieuwe passagierstunnel gerealiseerd.

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd:

1. 0-situatie onderzoeken (om de bodemkwaliteit te bepalen voordat de aannemer op de locatie aan het werk gaat)
2. Eindsituatie onderzoeken (om de bodemkwaliteit te bepalen nadat de aannemer zijn werk heeft afgerond)
3. AP04- onderzoeken (partijkeuringen) (om de hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende grond bij de realisering van de passagierstunnel te bepalen)
4. Verkennend bodemonderzoek (om de bodemkwaliteit van de grond te bepalen).

Centraal Station Rotterdam
Ernstige bodemverontreiniging

In de oudstedelijke binnenstad van Rotterdam is sprake van ernstige bodemverontreiniging met zware metalen en PAK als gevolg van een stedelijke ophooglaag. Deze ophooglaag is in het verleden aangebracht om de bodem op te hogen en te verstevigen.

Aangezien de bodem ernstig verontreinigd is, is bij graafwerkzaamheden, conform de wet bodembescherming, sprake van sanerende maatregelen. Hiervoor is een melding conform het Besluit Uniforme Saneringen (BUS-melding, dit is een soort beknopt saneringsplan) ingediend bij het bevoegd gezag, de DCMR.