Versie 3.0 van de CO2-prestatieladder: samenwerking in de keten

De huidige norm voor de CO2-prestatieladder (‘versie 3.0’) stimuleert bedrijven nog sterker om hun CO2-emissies verder te verlagen en dit goed te borgen. Het behalen van niveau 4 en 5 op de CO2-prestatieladder toont aan dat duurzaam ondernemen binnen een organisatie hoog op de agenda staat. Door nauwe samenwerking met ketenpartners,zoals leveranciers en klanten, zet u de stap naar versie 3.0.

Het verschil maken

Om verdere vergroening te bevorderen zijn de eisen voor trede 4 en 5 vorig jaar verzwaard en moet nu ook de CO2-emissie van afgenomen producten en diensten worden overlegd. Dat betekent dat de focus niet meer alleen op de eigen bedrijfsvoering ligt. Ook moet worden gekeken naar de CO2-emissie van een ander, veroorzaakt door jouw keuzes en manier van werken. Wat koop je als bedrijf in aan materialen? Gebeurt dat bewust of niet? Door in overleg te gaan met leveranciers en deze zogenoemde ‘scope 3-emissie’ in kaart te brengen, is het mogelijk om samen met de ketenpartners tot forse energiereductie komen en zo het verschil te maken.

Het codewoord: samen

SGS Search Consultancy ondersteunt bedrijven bij de scope 3-inventarisatie en het opstellen van ketenanalyses. Hoe zit het met de energieprestaties van leveranciers en afnemers? Samen met de opdrachtgever bekijken we op een gestructureerde manier waar de belangrijkste CO2-emissies vandaan komen binnen de gehele keten van producten en diensten. Het resultaat is een meerjarenplan met doelen en acties waarmee samen met de ketenpartners wordt gewerkt aan energiebesparing en gebruik van duurzame energie.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder?

Kijk op onze website. Mail naar Gert-Jan Vroege of bel 088 – 214 66 00.