Nieuwe kijk op energieverbruik

Sinds december 2015 zijn grote ondernemingen in Nederland verplicht om een energie-audit uit te voeren. Tijd voor een update: hoe staat het er nu mee? Zien ondernemingen de meerwaarde? Of toch een moetje in plaats van een kans?

De energie-audit is een verplichting die volgt uit de Europese Energie Efficiency Richtlijn. Deze is bedoeld om het energieverbruik in de hele EU te verminderen en de inzet van duurzame energie te bevorderen. De energie-audit moet, samen met andere maatregelen, ondernemingen aanzetten tot blijvende verbetering van het energieverbruik.

Onderzoek naar energiehuishouding

Via de energie-audit wordt actuele informatie verzameld over het energieverbruik in een onderneming. Zowel van gebouwen en installaties als vervoer en processen. En het laat zien waar de kansen voor energiebesparing zitten en welke maatregelen de onderneming kan nemen om in de komende vier jaar tot een serieuze energiereductie te komen.

Meerdere doelen

De energie-audit levert informatie op die niet alleen bruikbaar is om aan de Europese richtlijn te voldoen, maar ook als input kan dienen voor andere energie- en duurzaamheidsvraagstukken. Denk aan de (toekomstige) Energie Prestatie Keuring (EPK) voor gebouwen en de Wet Milieubeheer. Eenmaal verzameld, beschikt de onderneming over bruikbare data om tot verdere verduurzaming te komen.

Baat bij eenduidigheid

Uit de eerste reacties uit de markt blijkt dat er nog wat onduidelijkheid bestaat over de energie-audit. Geldt de verplichting voor mijn onderneming? Hoe wordt er gehandhaafd? Een eenduidig antwoord is er niet, onder andere omdat de omgevingsdiensten nog met elkaar af moeten stemmen hoe ze de regelgeving interpreteren. Gezamenlijk overleg moet uiteindelijk leiden tot een pragmatische, integrale aanpak met het uiteindelijke doel van de energie-audit in het achterhoofd.

Forse stappen

Melanie Petit dit de la Roche, adviseur Duurzaamheid bij SGS Search, ziet dat de energie-audit voet aan de grond krijgt: ‘Nog niet alles is uitgekristalliseerd, maar er zijn forse stappen gemaakt. De energie-audit geeft inzicht in besparende maatregelen en dit biedt bedrijven ook een heleboel kansen. Denk aan een gezonder binnenklimaat, geldbesparing en een duurzamer imago. Ook de koppeling aan de Wet Milieubeheer wordt als positief ervaren.’

Auditplicht

Hoeveel bedrijven in Nederland op dit moment bezig zijn met de energie-audit is lastig te zeggen. Petit dit de la Roche: ‘Mijn persoonlijke inschatting is dat het om zo’n 4.000 tot 6.000 bedrijven gaat.’ De meeste ondernemingen met meer dan 250 werknemers, een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van boven de € 43 miljoen moeten een energie-audit laten uitvoeren. Dat geldt ook voor gemeenten en provincies. ‘Als gemeenten of provincies ”groot” zijn en economische activiteiten uitvoeren, vallen ze ook onder de auditplicht. Toch zijn er volgens mij nog maar weinig overheidsinstellingen mee begonnen’, aldus Petit dit de la Roche.

Nieuwe blik

Cees de Groot is manager Procurement bij Orangefield Sedico, waarmee SGS Search samenwerkt in de uitvoering van energie-audits bij retailorganisaties. Hij constateert vooral in de retailbranche nog enige aarzeling over de energie-audit. Die wordt veroorzaakt door de nog onduidelijke voordelen ervan. Toch verwacht De Groot voor de lange termijn positieve resultaten: ‘Bedrijven gaan zich nu nog intensiever bezighouden met energieverbruik en het nemen van energiereducerende maatregelen. Dat gebeurde tot nu toe wel, maar vaak op beperkte schaal of bij verbouwing en renovatie van panden. Het zorgt voor een nieuwe blik: bestuurders maken daadwerkelijk geld vrij om er concreter en structureler invulling aan te geven.’