BRL Veilig en Milieukundig Slopen opgenomen in Duurzaam Inkoopbeleid overheid

Op 26 januari 2016 is de aangepaste versie van de Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) van kantoorgebouwen sloop van kracht geworden. Hierin is het sloopcertificaat (de BRL SVMS-007) opgenomen als selectie – en gunningscriterium voor publieke opdrachtgevers bij de uitvoering van sloopwerkzaamheden. De Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS) en de sloopsector zijn hier bijzonder tevreden over omdat de Milieucriteria een stimulans zijn voor het slopen op een veilige en milieukundige wijze. Dat is hard nodig want er zijn nog teveel opdrachtgevers die de BRL SVMS-007 niet voorschrijven bij hun sloopwerkzaamheden.

Duurzaam Inkoopbeleid van de Rijksoverheid

Al jarenlang heeft de Rijksoverheid een beleid waarmee zij nastreeft om producten en diensten duurzaam in te kopen. Sinds enkele jaren geldt dit eveneens voor andere, decentrale overheidsorganisaties. Voor de sloopsector heeft zich dit vertaald in de Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) van Kantoorgebouwen sloop. In combinatie met EMVI aanbestedingen, verwacht de sloopsector dat dit duurzame inkoopbeleid een positieve stimulans is voor het veilig en milieukundig slopen volgens de BRL SVMS-007.

Duurzaam slopen kantoorgebouw

In de Milieucriteria staan de belangrijkste milieueffecten opgenomen bij het slopen van kantoorgebouwen, alsmede de selectiecriteria, de minimumeisen en de gunningscriteria. In dit document is opgeschreven dat de inschrijver voor de opdracht een werkwijze hanteert conform BRL SVMS-007. SVMS is hier erg blij mee.

Promotie van gebruik sloopcertificaat, de BRL SVMS-007

Ondanks het duurzaam inkoopbeleid bij de overheid wordt het sloopcertificaat niet vaak genoeg voorgeschreven in aanbestedingen en tenders voor sloopwerken. SVMS vindt dat bijzonder jammer en vertrouwt erop dat met de nieuwe Milieucriteria er een nieuwe impuls uitgaat voor opdrachtgevers.Daarom promoot SVMS het gebruik van het sloopcertificaat. Al jarenlang is het aantal sloopbedrijven dat gecertificeerd is volgens de BRL SVMS-007, stabiel op 170. Dit is het grootste deel in de sloopsector qua omzet. Voor opdrachtgevers zoals gemeenten en woningbouwcorporaties, is dat goed nieuws, want het is altijd eenvoudig om een gecertificeerde sloopaannemer in de buurt te vindenvoor projecten.

Door het opnemen van de BRL SVMS-007 in het duurzaam inkopen document, onderstreept de Rijksoverheid dat het sloopcertificaat voldoet aan de eisen van duurzaam slopen. Het sloopcertificaat biedt echte kwaliteitsborging bij de uitvoering van sloopwerkzaamheden, zowel voor de aannemer als voor de opdrachtgever. Met de BRL SVMS-007 wordt veilig en milieukundig slopen structureel zeker gesteld.