Programmabureau: snel saneren van asbestdaken blijft belangrijk

Naar schatting ligt in Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meter aan asbestdaken. Dat is een niet te onderschatten maatschappelijk probleem. Zeker wanneer je bedenkt dat het merendeel van deze daken inmiddels aanzienlijk ouder is dan 30 jaar. Deze daken zijn aan het einde van de technische levensduur, waardoor ze steeds verder verweren en er asbestvezels vrijkomen. Toch sneuvelde in 2019 het asbestdakenverbod. Ondanks dat het verbod van de baan is, blijven de asbestdaken ongewijzigd risicovol voor de gezondheid.

Het idee achter het asbestdakenverbod

Zonder het verbod werd de enorme maatschappelijke uitdaging alleen maar groter. Om het idee achter het asbestdakenverbod toch te laten slagen, kwam het Programmabureau Asbestversnelling in actie. Met als doel: bewustwording, informeren en obstakels wegnemen die versnelling hinderen. SGS Search was een van de initiatiefnemers binnen het Programmabureau, vertelt Thomas Hazenberg, Business Unit Manager Gevaarlijke Stoffen: ‘Asbestdaken zijn een serieus maatschappelijk probleem. Meer kenbaarheid en zichtbaarheid voor de maatschappelijke uitdaging die voor ons ligt is en blijft ontzettend belangrijk voor de gezondheid van mens én milieu.’

Moeten wordt willen

Door het verdwijnen van het Asbestdakenverbod is er veel veranderd; saneren werd voor niemand verplicht. De deadline is weg en daarmee lijkt de noodzaak verdwenen. En dat ‘lijkt’ belangrijk, vertelt Lex Stax, Hoofd van het Programmabureau Asbestversnelling: ‘Er zijn echt nog enorm veel asbestdaken met asbestvezels, jaarlijks komen er nog steeds zieken en doden bij. De noodzaak is net zo hoog als voorheen en neemt elk jaar toe. Alleen is moeten saneren nu veranderd in willen saneren. Dat maakt onze campagne nog belangrijker; mensen informeren en stimuleren, hameren op die bewustwording.’

Thema’s samenwerkingsverklaring

In februari 2020 werd door Stientje van Veldhoven, destijds minister van Milieu en Wonen, de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekend. Dat deed zij samen met onder meer provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stax: ‘In deze verklaring hebben we zes thema’s vastgelegd, waaraan we concrete activiteiten verbinden. Dit gaat om bewustwording & communicatie, financiële arrangementen, ontzorgen van gemeenten, koppelkansen, monitoring en veilige vereenvoudiging van saneringen. Binnen ieder thema komen we obstakels en onduidelijkheden tegen die saneringen in de weg staan, we willen deze samen wegnemen. Ruis leidt tot vertraging.’

Onduidelijke spelregels

Het is wel duidelijk waar ruis ontstaat. De drie belangrijkste punten volgens Stax: ‘Allereerst de kosten, deze zijn voor een nieuw dak eigenlijk altijd hoger dan de kosten voor een veilige en professionele sanering. Gevolgd door de spelregels: wat mag je zelf, wie kun je inschakelen en waar moeten zij aan voldoen? En als laatste zien we nog veel onduidelijkheid wat betreft het feitelijke risico. We zijn daarom erg blij met de bedrijven in het Programmabureau. Zij kunnen op deze drie punten het beste reageren en duidelijkheid verschaffen.’ Het Programmabureau werkt, samen met overheden en bedrijven, aan leaflets om over deze drie punten de informatie compact en laagdrempelig op papier te zetten.

Het maatschappelijk belang is groot

Hazenberg vult aan: ‘Wij zien inderdaad vaker dat deze punten in de markt vertragingen vormen om te saneren. Daar moet de nodige aandacht naar uitgaan. Het is echt van maatschappelijk belang dat asbestdaken verdwijnen. En het liefst zo snel mogelijk. Natuurlijk heeft de branche een belang hierin, maar de risico’s voor de gezondheid van mens en milieu zijn hierin prioriteit. De nadruk ligt op bewustwording, het monitoren van de daken, samenwerkingen starten en ontzorgen van de probleemeigenaar.’

Asbestdaken

Aangrijpingsmomenten

Terugkijkend op het eerste jaar, zijn er goede stappen gezet, aldus Stax: ‘Nu niemand meer saneert omdat het moet, proberen we saneren aan een logisch moment te koppelen. Zoals het vergroenen, het plaatsen van zonnepanelen, opnieuw isoleren of ontwikkelingen in het landelijk gebied. We zoeken als het ware aangrijpingsmomenten om te saneren, dat moment komt altijd een keer. We willen die momenten vervroegen.’

Dalende trend ombuigen

Na het wegvallen van het asbestdakenverbod zien we duidelijk dat de saneringssnelheid daalt. Stax: ‘Dat is natuurlijk geen goed nieuws, maar wel logisch nadat het verbod en de subsidie is weggevallen. In 2020 is er 6,2 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Er gebeurt dus echt nog wel veel. De vraag is nu of we de dalende trend weer om kunnen buigen. Dat is onze taak als Programmabureau en dat is een hele pittige. Maar ieder gesaneerd dak is er één, wij blijven alle mogelijkheden benutten om de boel te stimuleren. Het communiceren over de risico’s van asbest moet doorgaan, voor de veiligheid en gezondheid van onze maatschappij.’

Meer weten

De versnellingsaanpak van asbestdaken verdient naar onze mening constante aandacht, met de focus op meer zichtbaarheid en kenbaarheid voor dit maatschappelijke probleem. Wilt u meer weten over deze aanpak, kunt u terecht bij Thomas Hazenberg, via mail of 088 214 7082 of bij Lex Stax via mail of 06 21931031.