De Omgevingswet - wat betekent dit voor u?

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 van kracht gegaan. Deze meermaals uitgestelde overkoepelende wet die al in 2016 werd aangenomen, bundelt een groot aantal wetten en nog veel andere regels, besluiten en voorschriften over ruimtelijke ordening. Ze omvat regels over onder meer geluid, bodemkwaliteit, milieu, bouwhoogte en (brand)veiligheidseisen, kortom alles wat met onze fysieke leefomgeving te maken heeft.

Met de Omgevingswet wil de overheid procedures en regelgeving duidelijker, flexibeler en eenvoudiger maken en beslistermijnen waar mogelijk versnellen. De Omgevingswet integreert beleidsvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, water en natuur. Hierdoor wordt het aanvragen van vergunningen en het realiseren van projecten eenvoudiger.  

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

De wet bevat ook een digitaal stelsel dat helpt bij het inzichtelijk maken welke regels er in een bepaald gebied gelden. Dit is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Bij het digitale Omgevingsloket kunnen zowel particulieren als bedrijfsleven vergunningen aanvragen en meldingen doen 

Meer verantwoordelijkheid voor lokale overheid  

Provincies en gemeenten krijgen binnen de Omgevingswet meer ruimte om hun eigen omgevingsbeleid vorm te geven. Lokaal maatwerk wordt dat genoemd. Ze worden ook aangemoedigd om burgers en belanghebbenden actief te betrekken bij besluitvorming over de fysieke leefomgeving.  

Omgevingsplan vervangt bestemmingsplan   

Gemeenten moeten hun langetermijnvisie en concrete plannen vastleggen in omgevingsplannen die bestemmingsplannen vervangen. De Milieueffectrapportage (MER) wordt geïntegreerd in het omgevingsplan en er komen nieuwe regels voor de beoordeling van milieueffecten. 

Welke wetten zitten er in de Omgevingswet?

 In de Omgevingswet zijn zo’n 26 wetten ondergebracht, waarvan er veel ingrijpend gewijzigd en geïntegreerd worden in de nieuwe wet. Voorbeelden hiervan zijn:  

  • Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
  • Wet milieubeheer (Wm) 
  • Waterwet 
  • Wet natuurbescherming 
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
  • Wet bodembescherming (Wbb) 

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl 

Ook het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dat het Bouwbesluit 2012 vervangt, hangt aan de nieuwe Omgevingswet vast. Het is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het Bbl bevat regels met betrekking tot gebouwen, zoals technische bouwvoorschriften (constructie, brandveiligheid en toegankelijkheid), functionele eisen, gebruik en onderhoud, indeling, toepassing materialen en bouwdelen en energieprestatie 

Wet Kwaliteitsborging (WKB) 

Een andere belangrijke wet die linkt aan de Omgevingswet is de Wet Kwaliteitsborging (WKB). De WKB heeft betrekking op de bouwsector en zorgt er onder meer voor dat de kwaliteit van bouwwerken gewaarborgd en verbeterd wordt. De verantwoordelijkheid voor het aantonen van de bouwkwaliteit komt hierin meer bij de bouwende partij te liggen. De WKB is niet opgenomen in de Omgevingswet, maar heeft er wel raakvlakken mee omdat ze allebei betrekking hebben op ruimtelijke ordening.  

Onze diensten en de Omgevingswet  

De Omgevingswet brengt ingrijpende veranderingen met zich mee op het gebied van de gebouwde omgeving. Vanzelfsprekend voldoen wij met onze diverse diensten rondom vastgoed, milieu, bodem en (brand)veiligheid aan de nieuwe Omgevingswet. Heeft u vragen over de Omgevingswet, het Bbl of de WKB? We helpen u graag! Neem contact op via ons contactformulier of bel ons op 088 - 214 66 00.

 

(Geraadpleegde bronnen: Rijksoverheid en Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)  

 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Brandveiligheid

Heeft u brandveiligheidsvraagstukken op organisatorisch, bouwkundig en/of installatietechnisch gebied? Onze…

Lees meer

OUD Milieukundige onderzoeken en advies

Is de bodem verontreinigd? Zijn er gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een brand? Worden mijn medewerkers…

Lees meer