MiniContainment is een doorbraak in het verduurzamen van de asbestketen

Uit recent onderzoek door SGS Search is gebleken dat een sanering met MiniContainment 51% minder CO₂-uitstoot veroorzaakt dan een traditionele asbestsanering. Sinds korte tijd is er een innovatie op de markt die er ook qua duurzaamheid toe doet. De asbestsector staat - wereldwijd zelfs - bekend als een vrij conservatieve sector. Al circa 25 jaar wordt asbest op vrijwel dezelfde manier gesaneerd. Er wordt enorm streng gelet op het voorkomen van schadelijke vrijkomende asbestvezels, maar er wordt nauwelijks gelet op het voorkomen van afvalstromen of minder CO₂-uitstoot. Daar moet verandering in komen.

Wanneer gekeken wordt naar bestekken en aanbestedingstrajecten waarbij ook asbest gesaneerd moet worden, dan valt op dat er weinig duurzaamheidseisen worden gesteld. Er worden vooral kwalitatieve eisen gesteld aan goede communicatie met omstanders en ook aan social return. Duurzaamheid staat wel algemeen benoemd, maar als inschrijver kun je lastig het verschil maken om een opdracht binnen te halen, wanneer je bijvoorbeeld aantoonbaar minder afval produceert bij het saneren van asbest.

Over het onderzoek

De doelstelling van het onderzoek was het in kaart brengen van de CO₂-emissie tijdens de hele keten van asbestsanering. Enerzijds met de reguliere methode en anderzijds door gebruik van een MiniContainment. Dat is gemeten door twee identieke asbesthoudende vensterbanken te saneren. Alle relevante processen zijn meegenomen in het onderzoek: van productie van materiaal en vervoer van personeel tot en met de eindcontrole en afvalverwerking. Udo Waltman, directeur van SGS Search: “We waren vooral benieuwd naar de verschillen in milieu-impact van de twee methodes van saneren. Die blijken aanzienlijk. Ons onderzoek toont aan dat gebruik van het MiniContainment daadwerkelijk een doorbraak is in het verduurzamen van de asbestketen.”

Sanering met MiniContainment

Bij een MiniContainment sanering wordt er een kleine, transparante, harde box over een asbesthoudende toepassing gezet, zodat een saneerder vrij eenvoudig op een veilige manier het object kan saneren. Het is vooral geschikt voor kleinschalige objecten en het wordt veel ingezet bij renovatieprojecten waarbij de woning nog bewoond blijft. “Een MiniContainment kan honderden keren hergebruikt worden. Deze innovatie is puur uit frustratie ontstaan”, zegt Ruud Janssen uitvinder van het MiniContainment, “Als saneerder merkten we veel onbegrip over het feit dat we bijna een vrachtwagen vol met equipment mee moesten brengen om een sanering uit te voeren. Ook al ging het om een kleinschalige toepassing zoals een asbesthoudend bovenlicht, een koordje of een hitteschild. Die frustraties hebben ons op het idee gebracht om iets compleets nieuws te proberen. En dat is gelukt. Dat het ook nog eens enorm duurzaam is, is natuurlijk mooi meegenomen!”

Verschil in materiaalgebruik

De resultaten van het onderzoek laten weinig ruimte voor twijfel. Waltman: “Het verschil in CO₂-emissie zit voor het grootste deel in het gebruik van de materialen en de uitrusting van de saneerder zelf. Een traditioneel containment bestaat uit hout en folie, en veroorzaakt veel meer afval. Het MiniContainment is gemaakt van harde kunststoffen dat na reiniging vele malen volledig kan worden hergebruikt. Bovendien is het energieverbruik tijdens de sanering lager omdat een grote onderdrukmachine en watermanagementsysteem niet nodig is.”

  MiniContainment Reguliere sanering
Procesfase    
1. Productie materialen 2,1 26,5
2. Transport naar sanering 14,4 14,4
3. Sanering 3,4 15,3
4. Afvoer en verwerking 14,8 15,6
Eindcontrole 7,1 14,4
Totaal 41,8 kg CO₂ 86,2 kg CO₂


Bijdragen aan ketenverduurzaming

“Duurzaam ondernemen is een van de speerpunten van SGS Search. Hierbij kijken we kritisch naar onze eigen activiteiten en naar de impact op de omgeving”, gaat Waltman verder. “Meedenken over het verduurzamen van de asbestketen zien we als één van onze kerntaken. Uiteraard heeft SGS Search geen directe invloed op het type asbestsaneringsmethode dat een opdrachtgever kiest. Maar door onze rol in de keten willen we hen wél informeren over deze milieuwinst en deze kennis naar de markt brengen. Met als doel het gebruik van alternatieve, milieuvriendelijkere asbestsaneringsmethodes te stimuleren. We hopen dat er naast het MiniContainment nog meer slimme en duurzame technieken worden ontwikkeld voor de asbestketen.”