Veelgestelde vragen over de EU Taxonomy

De EU Taxonomy of EU Taxonomie is een lijst van economische activiteiten die bijdragen aan het halen van het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn, zoals vastgelegd in de Europese Green Deal en het Klimaatakkoord van Parijs. Bedrijven en financiële instellingen kunnen de Taxonomie gebruiken als leidraad voor hun investeringen in duurzaamheid.

Wat is de EU Taxonomy?

Door het klimaatakkoord van Parijs en een groeiende regelgeving vanuit de EU, wordt duurzaam vastgoed belangrijker dan ooit. De EU Taxonomy (European Union Taxonomy) of EU Taxonomie (Europese Unie Taxonomie) is een wetenschappelijk onderbouwd classificatiesysteem dat naar verwachting de wereldwijde standaard wordt bij de beoordeling of een economische activiteit al dan niet duurzaam is. De EU Taxonomy bepaalt met andere woorden de spelregels voor groene investeringen. 

Wat is het doel van de EU Taxonomy?

De EU Taxonomy of EU Taxonomie is als instrument onder de EU Green Deal ontwikkeld en heeft als doelstelling om investeringen te sturen en in lijn te brengen met de klimaatdoelstellingen van de EU zoals geformuleerd in het klimaatakkoord van Parijs.

Hoe werkt de EU Taxonomy?

De EU Taxonomy of EU Taxonomie bestaat uit zes milieudoelstellingen waaraan voldaan moet worden:

  1. Mitigatie (het tegengaan van klimaatverandering). Mitigatie omvat alle maatregelen die leiden tot CO2-reductie en het verminderen van de uitstoot van andere broeikasgassen. Voorbeelden zijn energiebesparing en (grootschalige) toepassing van duurzame energie.
  2. Adaptatie van klimaatverandering. Dat wil zeggen aanpassing om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te beperken.
  3. Het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen.
  4. De transitie naar een circulaire economie.
  5. De preventie en bestrijding van verontreiniging.
  6. De bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.

Hoe weet je of een investering voldoet aan de EU Taxonomy?

Om te beoordelen of een investering in lijn is met de EU Taxonomy of EU Taxonomie moet deze voldoen aan drie criteria:

  1. De activiteit waarin wordt geïnvesteerd moet een substantiële bijdrage leveren aan minimaal één van de bovengenoemde zes doelen. Om te beoordelen of er sprake is van een substantiële bijdrage zijn weer Technical Screening Criteria (TSC) geformuleerd waaraan de activiteit getoetst wordt.
  2. De activiteit mag geen negatief effect hebben op de overige vijf doelstellingen. Dit wordt getoetst op basis van Do no significant harm criteria (geen significante neveneffecten). 
  3. De activiteit dient te voldoen aan een set van Minimum veiligheidsgaranties

Welke verplichtingen zijn er vanuit de EU Taxonomy? 

De eerste verplichting in de EU Taxonomy of EU Taxonomie is per 1 januari 2022 ingegaan en is een jaarlijkse rapportageplicht voor organisaties die financiële producten aanbieden en ondernemingen van openbaar belang (OOB) met meer dan 500 medewerkers. Ook kleinere organisaties zullen er op korte termijn aan moeten gaan geloven en doen er goed aan om de criteria in dit stadium al vrijwillig op te pakken, bijvoorbeeld door hun ESG-strategie richting te geven.

Voor wie gelden de EU Taxonomy regels?

De eerste regels volgens de EU Taxonomy of EU Taxonomie gelden vooralsnog alleen voor organisaties die financiële producten aanbieden en ondernemingen van openbaar belang (OOB) met meer dan 500 medewerkers. Wanneer de wetgeving wordt uitgebreid, zullen ook kleinere organisaties met de wetgeving te maken krijgen.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan