Waterbodemonderzoek

Nederland heeft veel oppervlaktewateren in de vorm van watergangen, kanalen, sloten en meren welke een belangrijke rol hebben voor het scheepvaartverkeer en de afvoer- en berging van hemelwater. Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater is voor allerlei natuurlijke processen vanzelfsprekend van groot belang. Een van de belangrijkste maatregelen welke getroffen dient te worden om de waterberging, kwaliteit en doorgang van scheepvaartverkeer te borgen is regelmatig baggeren.

Onderhoud

De taak voor het beheer en onderhoud is veelal weggelegd bij waterschappen, Rijkswaterstaat en/of (lokale) overheden maar soms ook bij particuliere ondernemingen als een watergang bijvoorbeeld door een bedrijfsterrein loopt.
Waterbodemonderzoek
Voordat de waterbodem wordt opgebaggerd dient men altijd de kwaliteit van de waterbodem te weten. Ook hier geldt dat men zonder kwaliteitbepaling niet weet waar men het materiaal naar toe kan brengen. Dus een waterbodemonderzoek biedt dan uitkomst. Met behulp van een bootje, een waadpak of gewoon vanaf de kant worden monsters genomen van de waterbodem. Nadat de monsters zijn geanalyseerd kan worden bepaald in welke klasse het baggerslib valt. De resultaten worden gepresenteerd in een duidelijk leesbare rapportage.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan