Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning, is dit inzicht verplicht. Een verkennend bodemonderzoek, conform NEN 5740, verschaft kennis over de kwaliteit van de bodem en toetst deze aan geldende normen en wettelijke kaders.

Nader bodemonderzoek

Ook bij aan- en verkooptransacties biedt een verkennend bodemonderzoek inzicht. Op basis van de resultaten krijgt de potentiële koper een goed beeld van de aanwezige risico's en de beperkingen in het gebruik van de bodem voor het doel van de locatie. Soms moet er op basis van de resultaten van een verkennend onderzoek een nader bodemonderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek geeft specifiek inzicht in de ernst en omvang van de eerder aangetroffen verontreinigingen. Ook kunnen we op basis van het nader bodemonderzoek een inschatting maken van de eventuele kosten voor bodemsanering.

Ook PFAS-analyse mogelijk

Vanwege het ‘Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ is het in veel gevallen noodzakelijk dat uw bodemonderzoek of partijkeuring aangevuld wordt met een PFAS-analyse. Op het moment lopen er onderzoeken naar de aanwezigheid van PFAS in Nederland en de mate van bedreiging voor mens en milieu. In afwachting daarvan is het tijdelijke handelingskader per 8 juli 2019 ingevoerd en op 1 december 2019 inhoudelijk gewijzigd. Ons gecertificeerde laboratorium is volledig ingericht om, naast de standaard analyses, ook alle PFAS componenten te analyseren in de grond-, baggerspecie- en grondwatermonsters. 

Geoprobe mechanische grondboormachine

SGS Search kan met de meest complexe soorten bodemonderzoek en partijkeuringen uit de voeten. Zo beschikken we over een mechanische grondboormachine, een zogenaamde Geoprobe. Hiermee boren we snel, veilig en extra diep (tot circa tien meter), waarbij we een ongeroerde monstername garanderen.  Onze machine is vanwege het formaat uitermate geschikt om te gebruiken voor grondonderzoek in de binnenstad of op andere, moeilijk toegankelijke locaties.

Bodem- en waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek

In een waterrijk land als Nederland, wordt er regelmatig waterbodem opgebaggerd. Voordat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, is het belangrijk om de kwaliteit van de waterbodem te kennen. Met behulp van een bootje, een waadpak of gewoon vanaf de kant worden monsters genomen van de waterbodem. Nadat de monsters zijn geanalyseerd kan worden bepaald in welke klasse het baggerslib valt. De resultaten worden gepresenteerd in een duidelijk leesbare rapportage.

Kansen en risico’s

SGS Search voert een bodem- of waterbodemonderzoek voor u uit en beschrijft de feiten in een overzichtelijke rapportage. Op basis daarvan adviseren we u over de kansen en risico’s voor de locatie en haar omgeving, en eventueel vervolgonderzoek of (water)bodemsanering.

Transitiemanagement en -beheer

Staat u voor de opgave om een verbetering door te voeren in uw gebouw? SGS Search ondersteunt u graag bij de technische uitvoer van verandertrajecten. Van advies tot volledig projectmanagement. Vaak vormen één of meer van onze diensten de basis. Bodemonderzoek kan ook onderdeel zijn van transitiemanagement en -beheer.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties