Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek geeft inzicht in het soort en de hoeveelheid geluid dat geproduceerd wordt en of het voldoet aan de geldende grenswaarden. Als dat niet het geval is, blijkt uit hetzelfde onderzoek welke verbeteringen nodig zijn. Dankzij jarenlange ervaring in de gebouwde omgeving heeft SGS Search de kennis in huis om geluidsonderzoeken efficiënt uit te voeren.

Gezond binnenklimaat

Geluid speelt een belangrijke rol als het gaat om een gezond binnenklimaat. De wet schrijft voor wat de maximale blootstelling aan geluid mag zijn in de woning en op de werkplek (arbowet). Akoestisch onderzoek geeft inzicht in geluidshinder en -overlast op de werkplek én in de eigen leefomgeving, en zorgt ervoor dat de grenswaarden van het toegestane geluid niet overschreden worden.

Geluidsbelasting op de gevel

Bij nieuwbouw van woningen (of andere geluidsgevoelige objecten) en bij transformatie van gebouwen vereist de wetgever een gedegen onderzoek naar de geluidsbelasting op de gevel van bijvoorbeeld wegverkeer en industrie. SGS Search doet onafhankelijk onderzoek naar de geluidsbelasting op gevels, en geeft passend advies voor eventuele maatregelen om te voldoen wordt aan de gestelde grenswaarden.

Akoestisch onderzoek

Geluidshinder voor omwonenden

Alle bedrijven en organisaties die moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit zijn verplicht om voor hun bedrijfsactiviteiten een gedetailleerd akoestisch onderzoek te overleggen dat de geluidssituatie duidelijk in beeld brengt. SGS Search voert geluidsonderzoeken uit om de geluidsbelasting vast te stellen en om te bekijken of het aantal geproduceerde decibellen geen geluidshinder voor omwonenden oplevert.

Geluidsbeperkende oplossingen

Opdrachtgevers die door SGS Search een akoestisch onderzoek laten uitvoeren ontvangen een helder onderzoeksrapport, met de resultaten in hoofdlijnen én in detail: aanbevelingen en adviezen voor geluidsbeperkende oplossingen. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Inhuur Geoprobe mechanische grondboormachine

Wilt u verzekerd zijn van ongeroerde monstername, maar beschikt u zelf niet over de vereiste boormachine?…

Lees meer

Afvalwaterbemonstering

Afvalwater dat wordt geloosd, moet voldoen aan verschillende milieu-eisen. Door periodiek metingen te doen,…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling veiligheid

Voldoet mijn industrieel of vastgoedobject aan alle door de overheid gestelde veiligheids- en gezondheidseisen?…

Lees meer

EHS Compliance & Audit

Voldoet u aan de milieu(vergunnings)eisen die zijn vastgesteld voor uw bedrijf? Of wilt u graag inzicht in…

Lees meer

Inventarisatie gevaarlijke stoffen en materialen

Vastgoedeigenaren of –beleggers kunnen om diverse redenen een inventarisatie van gevaarlijke stoffen en materialen…

Lees meer

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning,…

Lees meer

Project- en milieukundige begeleiding

Sloopwerkzaamheden, saneringen en renovaties zijn gebonden aan milieuregels. Van saneringen en grondverzet,…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing en omgevingsonderzoek

Om een bestemmingsplanwijziging in te kunnen dienen, is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Dit document…

Lees meer

Partijkeuring grond en niet-vormgegeven bouwstoffen

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te onderzoeken wat…

Lees meer

Legionella-onderzoek

De legionellabacterie kan de veteranenziekte of een longontsteking veroorzaken. Vooral ouderen of mensen met…

Lees meer

Specialistisch (ARBO-gerelateerd) lucht-, water- en stofonderzoek

Tijdens bepaalde werkzaamheden kunnen schadelijke stoffen de (werk)omgeving verontreinigen. Deze stoffen kunnen…

Lees meer

Chroom-6 onderzoek

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf…

Lees meer

Gerelateerde referenties