Wat betekent de EU Taxonomy voor uw vastgoed?

Door het klimaatakkoord van Parijs en een groeiende regelgeving vanuit de EU, wordt duurzaam vastgoed belangrijker dan ooit. De EU Taxonomy of taxonomie is een wetenschappelijk onderbouwd classificatiesysteem dat naar verwachting de wereldwijde standaard wordt bij de beoordeling of een economische activiteit al dan niet duurzaam is. Het doel van Taxonomy is om investeringen te sturen en in lijn te brengen met de klimaatdoelstellingen van de EU.

Investeerders zouden door de EU Taxonomy meer zekerheid en bescherming krijgen, bedrijven worden geholpen om klimaatvriendelijker te worden en investeringen kunnen worden verplaatst naar plaatsen waar ze het hardst nodig zijn. De eerste verplichting die hieruit voortkomt is per 1 januari 2022 ingegaan en betreft vooralsnog een jaarlijkse rapportageplicht voor organisaties die financiële producten aanbieden en ondernemingen van openbaar belang (OOB) met meer dan 500 medewerkers.

Meer weten over de EU Taxonomy? Bekijk onze FAQ.

Taxonomy geldt voor iedereen

Ook kleinere organisaties zullen er op korte termijn aan moeten gaan geloven en doen er goed aan om de criteria in dit stadium al vrijwillig op te pakken, bijvoorbeeld door hun ESG-strategie richting te geven. Met een ESG-rapportage kunnen zij aantonen in hoeverre ze nu al in lijn liggen met de EU Taxonomy en hiermee direct inspelen op de veranderende marktvraag.

De EU Taxonomy kent zes milieudoelstellingen, waarvan twee reeds zijn uitgewerkt tot concrete criteria:

(1) de mitigatie en (2) adaptatie van klimaatverandering;
(3) het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen;
(4) de transitie naar een circulaire economie;
(5) de preventie en bestrijding van verontreiniging;
(6) de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.

Is uw vastgoedinvestering Taxonomy proof? 

Wilt u weten of uw vastgoedinvestering voldoet aan de nieuwe Taxonomy eisen? Neem contact op met de specialisten van SGS Search!

FAQ 

Wat is de EU Taxonomy?

Door het klimaatakkoord van Parijs en een groeiende regelgeving vanuit de EU, wordt duurzaam vastgoed belangrijker dan ooit. De EU Taxonomy (European Union Taxonomy) of EU Taxonomie (Europese Unie Taxonomie) is een wetenschappelijk onderbouwd classificatiesysteem dat naar verwachting de wereldwijde standaard wordt bij de beoordeling of een economische activiteit al dan niet duurzaam is. De EU Taxonomy bepaalt met andere woorden de spelregels voor groene investeringen. 

Wat is het doel van de EU Taxonomy?

De EU Taxonomy of EU Taxonomie is als instrument onder de EU Green Deal ontwikkeld en heeft als doelstelling om investeringen te sturen en in lijn te brengen met de klimaatdoelstellingen van de EU zoals geformuleerd in het klimaatakkoord van Parijs.

Hoe werkt de EU Taxonomy?

De EU Taxonomy of EU Taxonomie bestaat uit zes milieudoelstellingen waaraan voldaan moet worden:

  1. Mitigatie (het tegengaan van klimaatverandering). Mitigatie omvat alle maatregelen die leiden tot CO2-reductie en het verminderen van de uitstoot van andere broeikasgassen. Voorbeelden zijn energiebesparing en (grootschalige) toepassing van duurzame energie.
  2. Adaptatie van klimaatverandering. Dat wil zeggen aanpassing om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te beperken.
  3. Het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen.
  4. De transitie naar een circulaire economie.
  5. De preventie en bestrijding van verontreiniging.
  6. De bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.

Hoe weet je of een investering voldoet aan de EU Taxonomy?

Om te beoordelen of een investering in lijn is met de EU Taxonomy of EU Taxonomie moet deze voldoen aan drie criteria:

  1. De activiteit waarin wordt geïnvesteerd moet een substantiële bijdrage leveren aan minimaal één van de bovengenoemde zes doelen. Om te beoordelen of er sprake is van een substantiële bijdrage zijn weer Technical Screening Criteria (TSC) geformuleerd waaraan de activiteit getoetst wordt.
  2. De activiteit mag geen negatief effect hebben op de overige vijf doelstellingen. Dit wordt getoetst op basis van Do no significant harm criteria (geen significante neveneffecten). 
  3. De activiteit dient te voldoen aan een set van Minimum veiligheidsgaranties

 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan