Bodemonderzoek en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met een verkennend bodemonderzoek, conform NEN 5740. Dit onderzoek geeft inzicht in de kwaliteit van de bodem en toetst de bevindingen aan de geldende normen en regels.

Bodem- en waterbodemonderzoek

Voor de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning is een verkennend bodemonderzoek verplicht. Ook bij aan- en verkooptransacties is het een must om een goed beeld van de aanwezige risico’s en de beperkingen in het gebruik van de bodem te krijgen. Een bodemonderzoek is uiteraard ook van toepassing bij de aanleg van bijvoorbeeld ondergrondse kabeltracés en leidingtracés.  

Nader bodemonderzoek 

Soms moet er na een verkennend onderzoek een nader bodemonderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek geeft specifiek inzicht in de ernst en omvang van de aangetroffen verontreinigingen. Op basis van dit onderzoek maken we een inschatting van de eventuele kosten van bodemsanering. 

PFAS-analyse

Het handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie zorgt ervoor dat een bodemonderzoek vaak moet worden aangevuld met een PFAS-analyse. Op het moment lopen er onderzoeken naar de aanwezigheid van PFAS in Nederland en de mate van bedreiging voor mens en milieu. In 2019 is daarom het handelingskader ingevoerd dat in 2021 is geactualiseerd.  

Ons gecertificeerde laboratorium is volledig ingericht om, naast de standaard analyses, ook alle PFAS-componenten te analyseren in de grond-, baggerspecie- en grondwatermonsters.  

Ondergrondse infra 

Dat de ondergrondse infra behoorlijk onder druk staat, is een actueel thema. Dat komt met name door de energietransitie. Door de groeiende behoefte aan duurzame energie wordt het dringen in de ondergrond waarin steeds meer gewerkt moet worden. De aanleg van zonneparken en windmolenparken, de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk, aanleggen van een warmtenet etc., gaat allemaal gepaard met meer nood aan plaats voor kabels en leidingen.  

Bent u van plan graafwerkzaamheden uit te voeren? Ook daarvoor doen wij grondonderzoek. Met onze quickscan Ondergrondse Infra weet u snel waar u aan toe bent.  

Overig bodemonderzoek  

We kunnen ook andere bodemonderzoeken doen, zoals asbestonderzoek, historische onderzoek of een nulsituatie, als de vergunning daarom vraagt. Ook daarbij weet u snel waar u aan toe bent, mocht er sanering nodig zijn.  

Geoprobe mechanische grondboor 

SGS Search kan met de meest complexe soorten bodemonderzoek en partijkeuringen uit de voeten. Zo beschikken we over een mechanische grondboormachine, een Geoprobe. Hiermee boren we snel, veilig en extra diep (tot circa tien meter), waarbij we een ongeroerde monstername garanderen. Onze machine is vanwege het formaat uitermate geschikt om te gebruiken voor grondonderzoek in de binnenstad of op andere moeilijk toegankelijke locaties. 

Waterbodemonderzoek

Waterbodem opbaggeren is in een waterrijk land als Nederland aan de orde van de dag. Voor het baggeren is het belangrijk om de kwaliteit van de waterbodem te kennen. Met behulp van een bootje, een waadpak of gewoon vanaf de kant nemen we monsters van de waterbodem. Na analyse bepalen we in welke klasse het baggerslib valt. 

Kansen en risico’s

SGS Search voert een bodem- of waterbodemonderzoek voor u uit en beschrijft de feiten in een overzichtelijke rapportage. Op basis daarvan adviseren we u over de kansen en risico’s voor de locatie en haar omgeving, eventueel vervolgonderzoek of (water)bodemsanering.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties